Stadgar för Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)

§ 1. Mål

FNV skall verka för ökat nordiskt samarbete inom folkbildningsarbetet i sin helhet, med särskild vikt på områdena demokrati, miljö och kultur. FNV vill stärka den nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete samt genom gemensamma aktiviteter, projekt med mera. Denna verksamhet kan bedrivas inom de nordiska länderna, men också i närområdet (Baltikum, Västryssland).

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i FNV kan erhållas av nationell folkbildningsorganisation och andra frivilligorganisationer, som godtar FNV:s stadgar.
Efter framställan från de nordiska länderna eller från de självstyrande områdena Åland, Färöarna eller Grönland till FNV: s styrelse fattar årsmötet beslut om nytt medlemskap genom minst 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade.

Styrelsen kan besluta om tillfälligt medlemsskap för organisation för högst ett år och fastställa ev medlemsavgift för detta medlemsskap.

§ 3. Årsmötet

FNV: s högsta beslutande organ är årsmötet som sammankallas årligen i augusti eller september månad. Varje nordiskt land, som har medlemsorganisation i FNV, utser 8 ombud och varje självstyrande område, med medlemsorganisation i FNV, utser ett ombud, att företräda medlemsorganisationerna i sitt land eller område.

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet (definieras som en majoritet av avgivna röster utan hänsyn till eventuella blanka röster) med undantag av beslut om stadgeändring och upplösning.
Styrelsen kallar till årsmöte och extraordinärt årsmöte med två månaders varsel. Kallelsen skall innehålla dagordning, tid och plats. Kallelse till extraordinärt årsmöte sker på begäran av styrelsen eller av ett land.
Förslag från medlemsorganisationerna, som skall behandlas på årsmötet, skall vara FNV tillhanda senast en månad före årsmötet.

Varje år beslutar årsmötet om
riktlinjer för verksamheten
styrelsens verksamhetsberättelse och utvärdering av året som gick,
räkenskaper,
revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.

Vartannat år beslutar årsmötet om:
bekräftelse av FNV:s styrelse,
val av ordförande och vice ordförande för en mandatperiod av två (2) år, vilka väljs bland styrelseledamöterna
val av ordförande för FNV:s valkommitté.

Valkommittén består, förutom ordförande, av en (1)
representant från varje land, som utsetts av de nationella medlemsorganisationerna samt en representant utsedd av de själstyrande områdena tillsammans. Valkommittén förbereder årsmötets
val av ordförande, vice ordförande och revisorer.

§ 4. Styrelsen

Styrelsen består av 1 ledamot med personlig suppleant som representerar varje medlemsland, samt en representant med personlig suppleant utsedd av självstyrande områden med medlemsorganisation i FNV. Ledamöterna utses på nationellt plan av FNV:s medlemsorganisationer efter en rotationsordning.

Styrelsen är ansvarig för att FNV:s verksamhet bedrivs utifrån FNV:s stadgar och strategier. Styrelsen är ansvarig för att ta fram och besluta om arbetsplaner och instruktioner för verksamheten.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) medlemmar deltar.

FNV:s styrelse ansvarar för FNV:s sekretariat och utser generalsekreterare.

§ 5 Medlemsbidrag

Varje medlemsorganisation erlägger årligen ett medlemsbidrag som fastställs av årsmötet.
Medlemsbidraget begärs in i januari månad och förfaller till betalning senast 15 mars. Att medlemsbidraget betalas in i tid är en förutsättning för utövande av rösträtten på årsmötet.

§ 6. Verksamhetsår och räkenskapsår

FNV:s räkenskapsår omfattar den 1 januari – 31 december.
FNV:s förvaltning granskas av två (2) revisorer från det land kansliet är placerat Om bidragsgivare så kräver skall en av revisorerna vara nationellt godkänd (auktoriserad) revisor.

§ 7. Ekonomi

FNV finansieras genom medlemsbidrag och extern finansiering. Styrelsen har ansvaret för FNV:s ekonomi. Styrelsen beslutar om teckningsrätt och rätt att teckna firma.

§ 8. Utträdelser

Medlem kan utträda ur FNV efter avslutat verksamhets- och räkenskapsår. Utträdelsen skall meddelas till styrelsen en månad för årsmötet. Medlem kan vid utträdet ej ställa krav på någon andel av eventuella tillgångar i FNV.

§ 9. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med minst 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade. Förslag till ändring av stadgar skall vara inkomna före den 1 juni och sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 10. Upplösning

Beslut om upplösning av förbundet fattas av årsmötet med minst 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade. Vid en upplösning av FNV skall förbundets tillgångar fördelas lika mellan medlemsorganisationerna.

(Dessa reviderade stadgar antogs av FNV:s årsmöte i Stockholm den 23 augusti 2009)